Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012 a od 1. januára 2013

Národná rada SR schválila dňa 26. júla 2012 novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novela zákona o DPH obsahuje opatrenia týkajúce sa boja proti daňovým podvodom, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.10.2012, a nové fakturačné pravidlá, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2013.

1. Opatrenia na boj proti daňovým podvodom účinné od 1.10.2012

– nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona (nie registráciou) pri predaji nových nehnuteľností
– povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa dane v prípadoch, kedy žiadateľ o registráciu je rizikovým daňovým subjektom
– preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ (doklady o preprave tovaru, potvrdenie prijatia tovaru príjemcom tovaru v inom členskom štáte)
– zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v colnom režime 4200, kedy po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
– zavedenie samozdanenia pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva predajom tovaru
– ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca plnenia vedel alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí
– povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ
– zmena zdaňovacieho obdobia, povinné mesačné zdaňovacie obdobie pre nových platiteľov dane, zníženie obratu pre voľbu štvrťročného zdaňovacieho obdobia
– zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane z úradnej moci pri neplnení povinností daňového subjektu

2. Nové fakturačné pravidlá účinné od 1.1.2013
– nové fakturačné pravidlá na základe smernice 2010/45/EÚ
– elektronická fakturácia
– náležitosti faktúry
– lehoty na vyhotovenie faktúry
– nové zjednodušené faktúry
– zníženie limitu na uznávanie dokladov z ERP na účely odpočtov dane

3. Ostatné zmeny účinné od 1.1.2013
– zmena miesta dodania pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobou
– opakované dodávky tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
– posun zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov na 1. január 2014

4. Novela Obchodného zákonníka a novela Trestného zákona účinné od 1.10.2012
– sprísnenie možnosti založenia nových s.r.o.
– súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v s.r.o.
– nové trestné činy – daňový podvod, marenie výkonu správy daní
– zavedenie povinnosti zloženia finančnej zábezpeky na DPH pre zdaniteľné osoby, ktoré požiadajú o tzv. „dobrovoľnú registráciu na DPH“, a taktiež pre zdaniteľné osoby, ktoré sú povinné registrovať sa pre DPH z dôvodu dosiahnutia obratu, ak konatelia alebo spoločníci tejto zdaniteľnej osoby participovali v minulosti ako konatelia alebo spoločníci v spoločnostiach, ktoré mali alebo majú v čase registrácie daňové nedoplatky na DPH,
– ustanoviť, aby postavenie platiteľa dane zo zákona mala zdaniteľná osoba momentom predaja stavby alebo jej časti (byt/y a nebytový/é priestor/y), príp. momentom prijatia platby predtým, ako stavbu alebo jej časť dodá, čím sa zabráni vyhýbaniu sa zdanenia nových budov resp. ich častí,
– rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ (povinnosť platiť DPH z transakcie nemá dodávateľ, ale má príjemca plnenia) na prípady predaja nehnuteľnosti, pri predaji ktorej sa dodávateľ rozhodne uplatniť zdanenie, a ďalej pri predaji nehnuteľnosti v rámci exekučného konania a konkurzného konania,
– rozšírenie tzv. „tuzemského samozdanenia“ na prípady predaja hnuteľných vecí v rámci výkonu záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práv,
– precizovanie podmienok uplatnenia inštitútu ručenia za daň, keďže tento inštitút predstavuje jeden z najúčinnejších opatrení boja proti podvodom v členských štátoch,
– upozornenie platiteľov dane formou oznámenia, že sú v dodávateľskom reťazci s iným platiteľom dane, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie (opakovane nepodáva daňové priznanie, opakovane neplatí vlastnú daňovú povinnosť alebo opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne),

– zavedenie povinnosti viesť a doručiť záznamy o každom ojazdenom motorovom vozidle kúpenom v inom členskom štáte od zdaniteľnej osoby identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte, čím sa zabráni v súčasnosti zneužívajúcim situáciám predaja ojazdených vozidiel bez DPH,
– zúženie možností použiť na splnenie formálnej podmienky odpočtu DPH doklad vyhotovený prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice ako náhradu za riadnu faktúru,
– ustanoviť mesačné zdaňovacie obdobie pre všetkých novoregistrovaných platiteľov dane počas prvých 12 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po registrácii,
– spresnenie situácií, ktoré budú dôvodom na zrušenie registrácie z úradnej moci.

ZDROJ: http://www.porada.sk/t198346-co-prinasa-dnes-schvalena-novela-dph-od-01-10-2012-a-01-01-2013-a.html