Vedenie jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo je vhodným nástrojom hlavne pre živnostníkov, malých a stredne veľkých podnikateľov, neziskové organizácie či spolky.

Pri vedení jednoduchého účtovníctva Vám vypracúvame:

Peňažný denník

Peňažný denník je chronologické evidovanie pohybu peňažných prostriedkov, ktoré delíme nasledujúcim spôsobom: príjmy ovplyvňujúce základ dane (predaj tovaru a služieb), príjmy neovplyvňujúce základ dane (vklad hotovosti, vklad podnikateľa, DPH pri predaji) a výdavky ovplyvňujúce základ dane (nákup tovaru a služieb, nákup spotrebného materiálu), výdavky neovplyvňujúce základ dane (nákup hmotného investičného majetku, výber hotovosti, reprezentačné náklady, DPH pri nákupe, osobná spotreba)

Knihu pohľadávok a záväzkov

V knihe pohľadávok evidujeme všetky vystavené faktúry – pohľadávky voči odberateľom (klientom, zákazníkom), poskytnuté preddavky (zálohy), pohľadávky za manká a škody,…

V knihe záväzkov evidujeme všetky prijaté faktúry – záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, poisťovniam, bankám, prijaté reklamácie,…

Dokumentácia skladov a skladové hospodárstvo

Každý obchodný či výrobný podnik sa pri svojej činnosti stretáva s potrebou nakupovať materiál, polotovary alebo hotové výrobky. Nákup a predaj resp. príjem a výdaj, všetok pohyb zásob je podnikateľ či firma povinný evidovať a to v súlade so zákonom danými normami. Bez presnej evidencie zásob nie je možná ich kontrola, ani včasné obstaranie, či zabránenie nadmernému nákupu – prezásobeniu.

Saldokonto

Saldokonto je evidencia, v ktorej sa evidujú obvykle pohľadávky voči obchodnému partnerovi (firme, osobe, štátu, úradu, zamestnancovi,…) prípadne prijaté alebo poskytnuté preddavky. Pomocou saldokonta sa dajú sledovať najrôznejšie vzťahy v závislosti od potrieb a možností informačného systému.

Evidenciu majetku

Majetok môžeme rozdeliť na dlhodobý (automobil, budova) a krátkodobý (tovar, zásoby), hmotný (notebook) a nehmotný (software), finančný (cenné papiere, umelecké diela, pozemky). Dlhodobý majetok na rozdiel od krátkodobého nie je možné okamžite započítať do daňových nákladov, ale postupne ho odpisujeme (podľa odpovedajúcej odpisovej skupiny) rovnomerným alebo zrýchleným odpisom.

Evidenciu DPH a daňové priznanie k DPH

Daňové priznanie k DPH (daň z pridanej hodnoty) spracovávame v závislosti od registrácie klienta (mesačne alebo kvartálne). Povinnosť daňového subjektu podať žiadosť o registráciu vzniká, ak po sebe idúcich 12 mesiacov dosiahol výšku 49 790,- €, najneskôr do 20teho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tohto obratu. Ak v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol obrat do úrovne 331 939,- €, môže byť kvartálnym platiteľom DPH, ak bol jeho obrat vyšší, stáva sa mesačným platcom DPH.

Pokladničná kniha a kniha bankové účty

Pokladničná kniha slúži na zachytávanie stavu a pohybu hotovostných finančných prostriedkov. Evidencia sa vykonáva pravidelne (každodenne) a chronologicky za sebou. Kniha bankové účty slúži na evidenciu stavu a pohybu bezhotovostných finančných prostriedkov na bankových účtoch. Evidencia sa vykonáva pravidelne  a chronologicky za sebou.

Ostatné účtovné knihy

Ročnú účtovná závierka

Ročná účtovná závierka a uzávierka zahŕňa vypracovanie výkazu ziskov a strát a výkazu majetku a záväzkov za príslušné zdaňovacie obdobie a poznámky k účtovnej závierke. Všetky dokumentácie našim klientom doručujeme v digitálnej aj tlačenej verzii v požadovanom množstve. V prípade záujmu všetku potrebnú dokumentáciu odovzdáme (poposielame) na príslušné úrady.

Daňové priznanie k dani z príjmov

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva našim klientom vypracujeme daňové priznanie spolu so všetkými prílohami a zostavami v súlade so všetkými legislatívnymi normami a predpismi k Vašej plnej spokojnosti.

Pravidelný reporting

Pravidelné správy a prehľady o vývoji Vášho podnikania.

Novým klientom ponúkame zľavu až 30%, v závislosti od predpokladanej doby spolupráce.

Výška konečnej ceny závysí od rozsahu Vami požadovaných služieb, objemu účtovníctva potrebného spracovať a vzájomnej dohody. V rámci paušálnej platby sú obsiahnuté všetky zákonom požadované prvky pre spracovanie účtovnej evidencie, daňové priznania, výkazy pre poisťovne a všetka potrebná dokumentácia. Nikdy nepožadujeme dodatočné platby za bežné účtovné služby. 

Konzultácie a poradenstvo spojené s vedením Vášho účtovníctva sú pre stálych klientov bezplatné.

Pre viac informácií využite náš kontaktný formulár (nižšie) – vyplnenie formulára je nezáväzné a bezplatné!