Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným – návod

Založenie eseročky krok po kroku

Keď som sa sám rozhodoval pre založenie „eseročky“, prešiel som na internete nespočetné množstvo webových stránok, ktoré sa tejto problematike venovali. Našiel som kvalitné články resp. návody, no našiel som aj také, ktoré za veľa nestáli. Keď som si pripravoval podklady k môjmu príspevku, tak som usúdil, že by bolo zbytočné písať niečo čo už bolo napísané mnohokrát. Namiesto toho som sa rozhodol použiť návod zo stránky podnikajte.sk, pretože ho považujem za jeden z najlepších, čo som našiel. Dovolil som si ho doplniť o vlastné skúsenosti a legislatívne zmeny, ktoré medzičasom prebehli.Ak ste sa rozhodli podnikať formou obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, v tejto časti nájdete informácie o tom, ako ju krok za krokom založiť. Skôr než sa sami pustíte do zakladania, odporúčame Vám zvážiť založenie s.r.o. na kľúčprofesionálom. Ušetríte tým nielen čas, ale tiež nemálo finančných prostriedkov!1.      Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listinaSpoločníci, ktorí sa rozhodli založiť s. r. o. musia uzatvoriť spoločenskú zmluvu. Náležitosti spoločenskej zmluvy sú uvedené v obchodnom zákonníku. Spoločenskú zmluvu podpisujú spoločníci pred notárom. Ak je zakladateľ jedna osoba, takýmto dokumentom je zakladateľská listina. K zakladateľskej listine by mal zakladateľ taktiež pripojiť čestné vyhlásenie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti. V ňom vyhlasujete, že nie ste jediným spoločníkom vo viac ako 3 spoločnostiach.2. Živnostenské oprávnenie pre s.r.o.Na podnikanie oprávňuje podnikateľa živnostenské oprávnenie, a preto je pri zakladaní obchodnej spoločnosti – napr. s ručením obmedzeným potrebné vybaviť oprávnenie na živnostenské podnikanie (kedysi živnostenský list). Tento dokument sa vystavuje pre konateľa spoločnosti. Konateľ požiada o vydanie živnostenského listu na predmet činnosti spoločnosti. Živnostenské oprávnenie vystaví odbor živnostenského podnikania obvodného úradu miesta príslušného podľa sídla spoločnosti.K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. je potrebné predložiť:

  • kópiu zakladateľskej listiny (jednoosobová s.r.o.) alebo spoločenskej zmluvy (ak je viac spoločníkov) a originál k nahliadnutiu,
  • ak ide o viazanú živnosť, tak doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (napr. výučný list),
  • doklady o sídle spoločnosti – nájomná zmluva a list vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace) alebo list vlastníctva a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s užívaním nehnuteľnosti,
  • notársky overené splnomocnenie pre toho, kto vybavuje živnosť,
  • 5,00 EUR za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť, v prípade remeselnej živnosti 15 €.

Dobrá rada:  Sídlo s.r.o. nemôže byť poštový priečinok (P. O. Box). Dajú sa však využiť služby tzv. office-houseov, ktoré za poplatok prenajímajú možnosť mať sídlo v office house a ponúkajú aj doplnkové služby, ako napríklad preposielanie pošty, či krátkodobý prenájom zasadačky.

Dobrá rada: Živnostenskému úradu sa predkladá aj písomné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti, že súhlasia s tým, aby mala s.r.o. sídlo v nehnuteľnosti, ktorej sú vlastníkmi. Takéto vyhlásenie sa spisuje vtedy, ak je užívanie nehnuteľnosti bezplatné, v prípade, že je spoločník vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej má byť sídlo spoločnosti a živnostenskému odboru na obvodnom úrade nestačí kópia Listu vlastníctva. Ide totiž o dva odlišné právne subjekty.Dobrá rada:  Ak máte viac predmetov podnikania, odprúčame, aby ste si spolu so živnostenskými listami vyžiadali aj výpis zo živnostenského registra (v dvoch vyhotoveniach). Poplatky budú nižšie, ako keď budete musieť dávať overovať kópiu každého živnostenského listu.3.Splatenie základného vkladuSprávca vkladu písomne prehlási, že zložil svoj vklad ako aj vklady ďalších spoločníkov boli zložené k jeho rukám (prikladá sa k návrhu na zápis do OR). Druhá alternatíva je potvrdenie z banky o zložení vkladu do základného imania.Ešte donedávna (do 30. 11. 2013) bolo možné predložiť vyhlásenie správcu vkladu obchodnej spoločnosti, že prijal splatenie peňažného vkladu od spoločníka / spoločníkov. No v rámci zlepšovania podnikateľského prostredia je nutné zložiť peňažný vklad na bankový účet. Banka vám následne vystaví potvrdenie o zložení vkladu do základného imania.Dobrá rada:  POZOR na niektoré banky, ktoré používajú „špeciálny“ účet určený budúcim eseročkám, špeciálna je iba cena!!! 4. Zápis do Obchodného registra

Nasleduje zápis spoločnosti do Obchodného registra. Je potrebné vyplniť príslušný formulár, doložiť požadované prílohy a žiadosť podať na okresnom súde v sídle kraja – tzv. registrový súd.

K návrhu na zápis do Obchodného registra je potrebné predložiť:príslušný formulár s notárskym osvedčením podpisov všetkých konateľov,dve (2) vyhotovenia spoločenskej zmluvy (alebo zakladateľskej listiny) s úradne (notársky) overenými podpismi spoločníkov,dve (2) kópie živnostenského listu alebo koncesnej listiny – notársky overené,dve (2) vyhotovenia prehlásenia správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov spoločníkov,podpisové vzory budúcich konateľov,doklad o splatení vkladu,ak ide o jednoosobovú s.r.o. – vyhlásenie, že podnikateľ NIE JE jediným spoločníkom vo viac ako troch s.r.o,osvedčenie o sídle spoločnosti – nájomná zmluva a list vlastníctva k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti a list vlastníctva k nehnuteľnosti,zápisnicu zo zakladajúceho valného zhromaždenia,notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá zápis vybavuje,kolky v hodnote 331,50 EUR (ak predkladáte návrh fyzicky, pri elektronickej forme je poplatok nižší, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis).V prípade úspešného podania vystaví registrový súd potvrdenie o vykonaní zápisu, ktorý si konatelia môžu vyzdvihnúť osobne alebo im môže byť – spolu s výpisom z registra, ktorý však nie je použiteľný na právne úkony – zaslaný aj poštou.Dobrá rada: Pri skladaní minimálneho vkladu si treba dať pozor na prelom mesiaca. Ak Vám banka strhne poplatky, na výpise nebude požadovaná minimálna suma. Budete musieť pár eur dokladať a celý proces opakovať.Dobrá rada: Vyššie uvedené kroky si môžete výrazne uľahčiť prostredníctvom asistovaného založenia spoločnosti.

5. Registrácia na daňovom úradeNovú s.r.o. je potrebné zaregistrovať na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane (napríklad dane z príjmov právnických osôb či dane z pridanej hodnoty). Na daň z príjmov právnických osôb by vás mal automaticky prihlásiť živnostenský úrad, no pre istotu si overte, či tak urobil. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (známe DIČ).

Dobrá rada: Pred návštevou daňového úradu je vhodné zriadiť pre s.r.o. v banke účet. Nie je síce povinné, aby spoločnosť mala účet, ak ho však má, je potrebné to ohlásiť na daňovom úrade.

Po skončení celej procedúry súvisiacej so vznikom s.r.o. by sa jej spoločníci mali zísť na valnom zhromaždení a schváliť celý proces zakladania svojej spoločnosti, výdavky súvisiace s jej vznikom a aj zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou a konateľom.Ak si netrúfate na založenie s.r.o. sami, stačí, ak  kliknete na tento odkaz  a využijete služby spoločnosti PROBUSSINES.sk. Založíte si tak vlastnú firmu s asistenciou advokáta a to všetko za nižšiu cenu, ako keby ste si ju zakladali sami.

Jozef Horňák

Zakladateľ PROBUSSINES